โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง
Tharang Public Health
    

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม  สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 

เมนู
ปฎิทิน
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
(เข้าชม 518 ครั้ง)

วิสัยทัศน์   บริการสาธารณสุขทุกด้าน บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

พันธกิจ  บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยองค์รวม ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานความต้องการของผู้มารับบริการโดยให้ชฃุมชนสามารถดูแลและพึ่งตนเองได้

เป้าหมาย  ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรในชุมชน
 ผู้บริหาร
นางฐิติมา ปลอดโปร่ง
นางฐิติมา ปลอดโปร่ง
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
ผอ.รพ.สต.ท่าแร้ง

;
กล่องความรู้
 รพ.สต.ท่าแร้ง เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110 
โทรศัพท์ 032-412691 
E-mail :
Tharang_public_206@hotmail.com