โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง
Tharang Public Health
    

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม  สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 

เมนู
ปฎิทิน
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
(เข้าชม 836 ครั้ง)
 
 
 
หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
หมู่ที่  1   บ้านดอนเทพศักดิ์ 1. นายอำไพ      แก้วเกิด
2. นายประสาร   เพลาวรรณ์
3. นายจรินทร์     เพลาวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  2   บ้านคลองแหลม 1. นายภาณุวัฒน์   โครงเซ็น
2. นายจรัญ         หลำรอด
3. นายวีรยุทธ       เขียวกะแล
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  3   บ้านคลองมอญ 1. นายนราธร   สุดยูโซ๊ะ
2 นางสาวเรณู   โคพลัง
3. นายประเทือง   สุขเกษม
4.นายอัครา      เขียวกะแล
5.นายจำลอง   ล้ำประเสริฐ
กำนันตำบลท่าแร้ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สารวัตรกำนัน
สารวัตรกำนัน
หมู่ที่  4   บ้านป่าขวาง 1. นายชาลี   จารีย์
2. นายสุทธินันท์  พึ่งมา
3. นายเด่นศักดิ์   จารีย์
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  5   บ้านนาโพธิ์ 1. นางบุปผา   แก้วระยับ
2. นายเมธา    สุทโน
3. นายวัฒนา   แก้วระยับ
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  6   บ้านวัดกุฎิ 1. นายเสถียร   เพิ่มชัย
2. นายเอกชัย    เพิ่มชัย
3. นายเผื่อน   สังข์ประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  7   บ้านในพัฒนา 1. นายอธิวัฒน์   นาคสุข
2. นายภูมิพัฒน์  จันทรสุมาลัย
3. นางสาวจุฑามาศ   สร้อยมาลี
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 
 
 
 


ผู้บริหาร
นางฐิติมา ปลอดโปร่ง
นางฐิติมา ปลอดโปร่ง
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
ผอ.รพ.สต.ท่าแร้ง

;
กล่องความรู้
 รพ.สต.ท่าแร้ง เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110 
โทรศัพท์ 032-412691 
E-mail :
[email protected]