โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง
Tharang Public Health
    

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม  สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 

///.......ประกาศ.....////
 
ตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน 2555 เป็นต้นไป
ผู้ถือบัตรทอง  (รหัส 89 )  หรือ บัตรทองที่ต้องเสีย 30 บาท 
เมื่อไปรับบริการที่ โรงพยาบาลบ้านแหลมต้องเสียค่าร่วมจ่าย 30 บาท  !!!!!!!!!!!!
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 หากมีข้อส่งสัยโทรศัพท์สอบถาม 032-481145-6 
งานประกันโรงพยาบาลบ้านแหลม
เมนู
ปฎิทิน
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
AdsOne.com
(เข้าชม 377 ครั้ง)
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
นายเสน่ห์          แก้วระยับ
นายธเนตร         แก้วเนตร
นางสาววิมลรัตน์   ลีอร่าม
นายสมศักดิ์        สินคงอยู่
นายอำภา          เอมหลำ  
นางบูชารัตน์       สนจิตร์    
นายกสิน          เพลาวรรณ์
นายฉัตรชัย       สุขพร้อม
นายนงค์          กลิ่นหอม
นายเอกราช      โครงเซ็น     
 นายบุญเลิศ     บำรุงพงษ์    
นายมานิต        รอดเสม      
นายอำภา        เอมหลำ
นายนคร         สร้อยมาลี
นายภิรมย์       มหิมา         
นายฉัตรชัย     คำเกลี้ยง      
นางรัตนา       กาประสิทธิ์
นายอานนท์    เขียวแพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.หมู่ 6)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.หมู่ 4)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ปลัด อบต.)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.หมู่ 1)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.หมู่ 1)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.หมู่ 2)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.หมู่ 2)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.หมู่ 3)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.หมู่ 3)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.หมู่ 4)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.หมู่ 4)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.หมู่ 5)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.หมู่ 5)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.หมู่ 7)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.หมู่ 7


ผู้บริหาร
นางฐิติมา ปลอดโปร่ง
นางฐิติมา ปลอดโปร่ง
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
ผอ.รพ.สต.ท่าแร้ง

;
กล่องความรู้
 รพ.สต.ท่าแร้ง เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110 
โทรศัพท์ 032-412691 
E-mail :
Tharang_public_206@hotmail.com